การเปิด Apache Extended Status


ท่านสามารถเปิดการทำงานของ Apache Extended Status เพื่อดูสถานะการทำงานของ Apache ได้โดยการ SSH เข้าไปยังเซิฟเวอร์ และทำการแก้ไขไฟล์ดังต่อไปนี้

nano /etc/httpd/conf/extra/httpd-info.conf

จากนั้นแก้ไขข้อความตรงที่เป็นสีชมพู

<Location /server-status>
SetHandler server-status
#     Order deny,allow
#     Deny from all
#     Allow from .example.com
</Location>

ExtendedStatus On

ตรงข้อความ server-status ควรเปลี่ยนเป็นคำหรือวลี ซึ่งยากแก่การคาดเดา เพื่อมิให้ผู้อื่นสามารถเปิดดู Extended Status ของท่านได้

การเรียกดู Extended Status สามารถทำได้โดย http://ip/server-status

Was this answer helpful?

Also Read

Linux CentOS คำสั่งตรวจสอบ Inodes ในระบบทั้งหมด

จากที่ได้รับแจ้งจากทางลูกค้า CloudHost ว่าไม่สามารถเขียนข้อมูล อัพโหลดไฟล์...

การตั้งค่า Default Webmail ให้ DirectAdmin

หาก ท่านต้องการตั้งค่าให้ปุ่ม Webmail ที่อยู่ด้านบนของ DirectAdmin เป็น Webmail...

การติดตั้ง โปรแกรม MRTG บน CentOS

ติดตั้ง MRTG บน CentOS ที่ใช้ Directadmin เป็น CP MRTG คือโปรแกรมทีทำงานอยู่บนโปรโตคอล SNMP...

คำสั่ง Command Line เบื้องต้น ( Linux )

คำสั่ง Command Line เบื้องต้น ( Linux )  lsเป็นคำสั่งที่ใช้สำหรับแสดงแฟ้มข้อมูล (เช่นเดียวกับ...

การ Compile Apache (DirectAdmin Custombuild)

หากท่านพบปัญหาในการใช้งาน หรือต้องการอัพเดต Apache เวอร์ชั่นใหม่สามารถ SSH เข้าเซิฟเวอร์ของท่าน...