การเปิด Apache Extended Status

ท่านสามารถเปิดการทำงานของ Apache Extended Status เพื่อดูสถานะการทำงานของ Apache ได้โดยการ SSH เข้าไปยังเซิฟเวอร์ และทำการแก้ไขไฟล์ดังต่อไปนี้

nano /etc/httpd/conf/extra/httpd-info.conf

จากนั้นแก้ไขข้อความตรงที่เป็นสีชมพู

<Location /server-status>
SetHandler server-status
#     Order deny,allow
#     Deny from all
#     Allow from .example.com
</Location>

ExtendedStatus On

ตรงข้อความ server-status ควรเปลี่ยนเป็นคำหรือวลี ซึ่งยากแก่การคาดเดา เพื่อมิให้ผู้อื่นสามารถเปิดดู Extended Status ของท่านได้

การเรียกดู Extended Status สามารถทำได้โดย http://ip/server-status

  • 3 Users Found This Useful
Was this answer helpful?

Related Articles

การ Compile Apache (DirectAdmin Custombuild)

หากท่านพบปัญหาในการใช้งาน หรือต้องการอัพเดต Apache เวอร์ชั่นใหม่สามารถ SSH เข้าเซิฟเวอร์ของท่าน...

การ Compile PHP (DirectAdmin Custombuild)

หากท่านพบปัญหาในการใช้งาน หรือต้องการอัพเดต Apache เวอร์ชั่นใหม่สามารถ SSH เข้าเซิฟเวอร์ของท่าน...

การ Update ProFTPD (DirectAdmin)

ท่านสามารถ SSH เข้าสู่เซิฟเวอร์ของท่าน จากนั้นสั่งคำสั่ง่ต่อไปนี้ เพื่อทำการ Update ProFTPD ได้...

การ Update RoundCube Webmail (DirectAdmin)

ท่านสามารถ SSH เข้าสู่เซิฟเวอร์ของท่าน   จากนั้นสั่งคำสั่งต่อไปนี้เพื่อทำการ Update RoundCube...

การตั้งค่า Default Webmail ให้ DirectAdmin

หาก ท่านต้องการตั้งค่าให้ปุ่ม Webmail ที่อยู่ด้านบนของ DirectAdmin เป็น Webmail...