การเปิด Apache Extended Status

ท่านสามารถเปิดการทำงานของ Apache Extended Status เพื่อดูสถานะการทำงานของ Apache ได้โดยการ SSH เข้าไปยังเซิฟเวอร์ และทำการแก้ไขไฟล์ดังต่อไปนี้

nano /etc/httpd/conf/extra/httpd-info.conf

จากนั้นแก้ไขข้อความตรงที่เป็นสีชมพู

<Location /server-status>
SetHandler server-status
#     Order deny,allow
#     Deny from all
#     Allow from .example.com
</Location>

ExtendedStatus On

ตรงข้อความ server-status ควรเปลี่ยนเป็นคำหรือวลี ซึ่งยากแก่การคาดเดา เพื่อมิให้ผู้อื่นสามารถเปิดดู Extended Status ของท่านได้

การเรียกดู Extended Status สามารถทำได้โดย http://ip/server-status

Was this answer helpful?

 Print this Article

Also Read

วิธีแก้ปัญหากราฟ Traffic Load ไม่แสดงใน mrtg

หากท่าน พบปัญหาเมื่อติดตั้ง MRTG แล้ว กราฟ แสดงผลการเชื่อมต่อ Traffic Load ไม่ทำงาน...

รวบรวมคำสั่งที่จำเป็นสำหรับ Admin ใน CentOS

รวบรวมคำสั่งที่จำเป็นสำหรับ Admin ใน CentOSคำสั่ง ls : : : แสดงรายชื่อแฟ้มในห้องปัจจุบัน...

การ Update RoundCube Webmail (DirectAdmin)

ท่านสามารถ SSH เข้าสู่เซิฟเวอร์ของท่าน   จากนั้นสั่งคำสั่งต่อไปนี้เพื่อทำการ Update RoundCube...

เทคนิคการตรวจสอบ Version ของ Linux RedHat , CentOS , Fedora

Linux ค่ายเดียวกันกับ RedHat ทั้ง Centos และ Fedora ก็จะมีไฟล์ redhat-release ซึ่งมันจะเก็บ...

การเปิด Slow Query log MySQL Server

การเปิด Slow Query log MySQL Server# nano /etc/my.cnf...