E-mail Services

CES 1พื้นที่เก็บข้อมูลอีเมล์รวม 20 GB

Email accounts 50

รองรับ 1 Domain

รับอีเมลล์ได้ไม่จำกัดต่อวัน

ส่งอีเมลล์ได้สูงสุด 500 ฉบับต่อวัน

รองรับ outlook , webmail Mozilla Thunderbird

บริการโอนย้ายข้อมูลฟรี

บริการให้คำปรึกษาตลอด 24 ชั่วโมงชำระรายปีหรือราย12เดือน คิดเพียง 10 เดือน

CES 2พื้นที่เก็บข้อมูลอีเมล์รวม SSD 40 GB

Email accounts 100

รองรับ 1 Domain

รับอีเมลล์ได้ไม่จำกัดต่อวัน

ส่งอีเมลล์ได้สูงสุด 1000 ฉบับต่อวัน

รองรับ outlook , webmail Mozilla Thunderbird

บริการโอนย้ายข้อมูลฟรี

บริการให้คำปรึกษาตลอด 24 ชั่วโมงชำระรายปีหรือราย12เดือน คิดเพียง 10 เดือน

CES 3พื้นที่เก็บข้อมูลอีเมล์รวม SSD 60 GB

Email accounts 300

รองรับ 1 Domain

รับอีเมลล์ได้ไม่จำกัดต่อวัน

ส่งอีเมลล์ได้สูงสุด 1500 ฉบับต่อวัน

รองรับ outlook , webmail, Mozilla Thunderbird

บริการโอนย้ายข้อมูลฟรี

บริการให้คำปรึกษาตลอด 24 ชั่วโมงชำระรายปีหรือราย12เดือน คิดเพียง 10 เดือน

CES 4พื้นที่เก็บข้อมูลอีเมล์รวม SSD 80GB

Email accounts 600

รองรับ 1 Domain

รับอีเมลล์ได้ไม่จำกัดต่อวัน

ส่งอีเมลล์ได้สูงสุด 2000 ฉบับต่อวัน

รองรับ outlook , webmail Mozilla Thunderbird

บริการโอนย้ายข้อมูลฟรี

บริการให้คำปรึกษาตลอด 24 ชั่วโมงชำระรายปีหรือราย12เดือน คิดเพียง 10 เดือน

CES 5พื้นที่เก็บข้อมูลอีเมล์รวม SSD Custom Plan GB

Email accounts ไม่จำกัด

รองรับ 1 Domain

รับอีเมลล์ได้ไม่จำกัดต่อวัน

ส่งอีเมลล์ได้สูงสุด Custom Plan ฉบับต่อวัน

รองรับ outlook , webmail Mozilla Thunderbird

บริการโอนย้ายข้อมูลฟรี

บริการให้คำปรึกษาตลอด 24 ชั่วโมงชำระรายปีหรือราย12เดือน คิดเพียง 10 เดือน