Viewing articles tagged 'Owncloud'

 ตรวจสอบช่องโหว่เว็บไซต์ CMS ของท่านผ่านออนไลน์ฟรี

เพียงแค่นำ URL ของท่านไปใส่ในเว็บข้างล่างนี้ ตาม CMS ที่ท่านใช้งาน...

 วิธีแก้ไขปัญหาลบ User และ Group ไม่ได้ใน Owncloud

การใช้งาน Owncloud หากพบปัญหาไม่สามารถลบ Users หรือ Groups ที่ไม่ต้องการออกจาก Owncloud ได้...