Articles

 Permission คือ อะไร มีความสำคัญอย่างไร และมีการตั้งค่าตัวเลข อย่างไร ?

การตั้งค่า Permission หรือ การ CHMOD ไฟล์ หรือ โฟลเดอร์ ของเว็บไซต์ ที่ใช้บริการ พื้นที่ฝากไฟล์...

 Security เบื้องต้นสำหรับเว็บ php

Security เบื้องต้นสำหรับเว็บ php ให้สร้างไฟล์ .htaccess แล้วใส่ข้อความด้านล่างนี้ลงไปครับ...

 วิธีการเปลี่ยน Port Remote Desktop

วิธีการเปลี่ยน Port Remote Desktop 1. Start -> Run 2. พิมพ์คำสั่ง regedit ในช่อง Open...

 วิธีตรวจสอบ Virus & Malware Scan ใน Directadmin

1. หลังจาก Login เข้าสู่ระบบ Directadmin และเลือก “Virus & Malware...

 เมื่อ Joomla โดน Hack ต้องทำอย่างไร

เมื่อ Joomla โดน Hack ต้องทำอย่างไร เมื่อผู้ใช้บริการ Hosting  ที่ใช้ Joomla ...

 เสริมความปลอดภัยให้ Joomla ด้วย Apache Mod_Rewrite

เสริมความปลอดภัยให้ Joomla ด้วย Apache Mod_Rewrite   Joomla เป็น Opensource CMS...