วิธีเปลี่ยนเวอร์ชัน php FastCGI ใน htaccess ใน เซิร์ฟเวอร์

<FilesMatch "\.(html|htm|php)$"> 
AddHandler fcgid70-script .php .htm .html 
#FCGIWrapper "/usr/local/safe-bin/fcgid56.sh" .php 
FCGIWrapper "/usr/local/safe-bin/fcgid70.sh" .php 
</FilesMatch>

  • 0 Users Found This Useful
Was this answer helpful?

Related Articles

วิธีเขียนโค้ด php ใน ไฟล์นามสกุล html

อยากเขียนโค้ด php ใน ไฟล์นามสกุล html ทำได้โดย .htaccess ความรู้เก่า   <IfModule...

การทำ Redirect from HTTPS เป็น HTTP

There are some specific cases when you want to redirect particular URL or a single website to be...

จะทำการ block IP โดยใช้ .htaccess ได้อย่างไร

สามารถทำได้โดยระบุ IP ที่ต้องการบลอกที่ .htaccess ไฟล์ โดเยการสร้างไฟล์วางไว้ที่ public_html...

วิธีการเปลี่ยนหน้าแรกจากไฟล์ index เป็นชื่ออื่นที่ต้องการใน hosting ของเรา

ภายในไฟล์ .htacess ให้ระบุข้อมูลต่อไปนี้ครับ DirectoryIndex ชื่อไฟล1 ชื่อไฟล์2 ชื่อไฟล์3...

Leverage browser caching

Change the request headers of your resources to use caching. Optimize your caching strategy....