Articles

 Shoutcast Admin Panel How To Upload A MP3 And Start AutoDJ

https://www.youtube.com/watch?v=B_GjyMtXL_8&feature=youtu.be

 การติดตั้งโปรแกรม SAM Broadcaster + Crack

วิธีติดตั้งแบบรูปภาพ ดับเบิลคลิ๊กจะได้ดังรูป แล้วก็ตามนี้ครับ แล้วก็ตามนี้ครับ...

 คู่มือการใช้งาน Winamp-SHOUTcast-DSP-Plugin

คอมพิวเตอร์ของคุณต้องมีโปรแกรมต่อนี้ (สามารถดาวโหลดและติดตั้งได้จากลิงค์ด้านล่าง)...