E-mail Hosting

CES 1



พื้นที่เก็บข้อมูลอีเมล์รวม 5 GB

Email accounts 50

รองรับ 1 Domain

รับอีเมลล์ได้ไม่จำกัดต่อวัน

ส่งอีเมลล์ได้สูงสุด 500 ฉบับต่อวัน

รองรับ outlook , webmail Mozilla Thunderbird

บริการโอนย้ายข้อมูลฟรี

บริการให้คำปรึกษาตลอด 24 ชั่วโมง



ชำระรายปีหรือราย12เดือน คิดเพียง 10 เดือน

CES 2



พื้นที่เก็บข้อมูลอีเมล์รวม 10 GB

Email accounts 100

รองรับ 1 Domain

รับอีเมลล์ได้ไม่จำกัดต่อวัน

ส่งอีเมลล์ได้สูงสุด 1000 ฉบับต่อวัน

รองรับ outlook , webmail Mozilla Thunderbird

บริการโอนย้ายข้อมูลฟรี

บริการให้คำปรึกษาตลอด 24 ชั่วโมง



ชำระรายปีหรือราย12เดือน คิดเพียง 10 เดือน

CES 3



พื้นที่เก็บข้อมูลอีเมล์รวม 15 GB

Email accounts 300

รองรับ 1 Domain

รับอีเมลล์ได้ไม่จำกัดต่อวัน

ส่งอีเมลล์ได้สูงสุด 1500 ฉบับต่อวัน

รองรับ outlook , webmail, Mozilla Thunderbird

บริการโอนย้ายข้อมูลฟรี

บริการให้คำปรึกษาตลอด 24 ชั่วโมง



ชำระรายปีหรือราย12เดือน คิดเพียง 10 เดือน

CES 4



พื้นที่เก็บข้อมูลอีเมล์รวม SSD 25GB/250GB

Email accounts 1000

รองรับ 1 Domain

รับอีเมลล์ได้ไม่จำกัดต่อวัน

ส่งอีเมลล์ได้สูงสุด 2000 ฉบับต่อวัน

รองรับ outlook , webmail Mozilla Thunderbird

บริการโอนย้ายข้อมูลฟรี

บริการให้คำปรึกษาตลอด 24 ชั่วโมง



ชำระรายปีหรือราย12เดือน คิดเพียง 10 เดือน

CES 5



พื้นที่เก็บข้อมูลอีเมล์รวม SSD 25GB/250GB

Email accounts ไม่จำกัด

รองรับ 1 Domain

รับอีเมลล์ได้ไม่จำกัดต่อวัน

ส่งอีเมลล์ได้สูงสุด 2000 ฉบับต่อวัน

รองรับ outlook , webmail Mozilla Thunderbird

บริการโอนย้ายข้อมูลฟรี

บริการให้คำปรึกษาตลอด 24 ชั่วโมง



ชำระรายปีหรือราย12เดือน คิดเพียง 10 เดือน

CES 6



พื้นที่เก็บข้อมูลอีเมล์รวม SSD 25GB/250GB

Email accounts ไม่จำกัด

รองรับ 1 Domain

รับอีเมลล์ได้ไม่จำกัดต่อวัน

ส่งอีเมลล์ได้สูงสุด 2000 ฉบับต่อวัน

รองรับ outlook , webmail Mozilla Thunderbird

บริการโอนย้ายข้อมูลฟรี

บริการให้คำปรึกษาตลอด 24 ชั่วโมง



ชำระรายปีหรือราย12เดือน คิดเพียง 10 เดือน